Protokoll fört vid ÖBF:s konstituerande styrelsemöte den 23 mars 2013


Närvarande

Harald Mårtensson, Björn Axelsson, Britt Axelsson, Lars Björkman, Jan Nyman, Gert Möbius, Angelika Möbius och Daniel Westerling.Frånvarande

Alexander Johansson och Leif Widlund1

Mötets öppnande och Dagordning

Ordförande Harald Mårtensson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Närvarande suppleanter ersätter frånvarande ledamöter.

Dagordningen godkändes. 2

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från den 9 februari 2013 godkändes och lades till handlingarna.3

Ekonomi/Teckningsrätt

Kassören Björn Axelsson redogjorde för den ekonomiska rapporten.


Björn uppdaterar ÖBF:s villkor för kostnadsersättning.


Ett äskande till verksamhetsåret 2014 har inkommit från de samverkande klubbarna i Linköping angående bidrag till lokalhyra i Katedralskolan, dit klubbarna i Linköping bjuder in någon föreläsare. 


Teckningsrätt
Styrelsen beslutade i enlighet med stadgarna kapitel 6 §28 att:
Östergötlands Båtförbund firmatecknas, förutom av styrelsen  – av
förbundsordförande Harald Mårtensson i förening med förbundskassören Björn
Axelsson för alla avtal med åtaganden för förbundet. I övrigt tecknas firma av
ordföranden och kassören var för sig. Styrelsen uppdrager vidare åt Björn Axelsson
att ensam svara för transaktioner via bank, bankgiro och plusgiro. Styrelsen
uppdrager vidare åt Britt Axelsson att vid behov teckna avtal om hyra av
möteslokaler och att göra nödvändiga inköp för kansliet inklusive frimärken.
Ovanstående punkt förklaras omedelbart justerad.4

Konstituerande val

Bifogas protokollet.5

Övriga frågor

Informerades om inkommande/utgående skrivelser. Bofogas protokollet.


Lars efterlyste fler Hamnböcker för att kunna ta med och dela ut om så behövs.

Harald upplyste om att de kostar 100:- st, vem ska stå för den kostnaden.


Nästa styrelsemöte kommer att flyttas till måndagen den 22 april kl 18.15.6

Mötets avslutning


Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
AU tisdagen tisdagen den 2 april, Jan Nyman deltar.


Styrelsemöte måndagen den 22 april.
Britt Axelsson                                      Harald Mårtensson


Sekr.                                                    Ordf.Bilaga 1


Till konstitueringsmötet den 23 mars 2013Kanslichef                                 Britt Axelsson 


Vice ordförande                        Britt Axelsson 


Personlig ersättare kassör        Harald Mårtensson 


Personlig ersättare sekreterare Angelika Möbius 


Information                              Lars Björkman, Björn Axelsson och Leif Widlund


Hemsida                                   Harald Mårtensson, Daniel Westerling och Jan Nyman


IT                                            Leif Widlund och Jan Nyman


Besiktningsansvarig              Jan Nyman och Alexander Johansson


Försäkring                              Björn Axelsson


Miljöansvarig                         Harald Mårtensson, Jan Nyman och Lars Björkman


Hamnfrågor                            Lars Björkman och Daniel Westerling


Samrådsgruppen Bråviken    Leif Widlund och Gert Möbius


Samrådsgruppen Vättern     Gert Möbius och Leif Widlund


Sjösäkerhet                            Gert Möbius, Leif Widlund, Jan Nyman och Alexander Johansson


Utbildning                              Daniel Westerling, Alexander Johansson och Jan Nyman


Ungdomsansvarig                 Angelika Möbius och Britt Axelsson


AU:                                        Ordf,  Kassör, Sekr. och en i styrelsen (roterande)


Förtjänstteckennämnden   Ordf. Kassör och Sekr. (AU)Bilaga 2INKOMMANDE SKRIVELSER
till konstituerande styrelsemötet den 23 mars 2013

Smålands Båtförbund: Gällande förslag pål en ökning av medlemsavgiften till SBU.
ÖLFA: Kallese till Årsmöte den 21 mars 2013 på Hemgården i Norrköping.
            Arkivkurs den 4 mars 2013 i Norrköping.
Aspa Båtklubb: Årsmöteshandlingar.
Göta Kanalbolaget: Information inför säsongen 2013.
SBU: Båtriksdagshandlingar.


UTGÅENDE SKRIVELSER:

SBU: Fullmakt till båtriksdagen 2013.