Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 5 september  2013


Närvarande

Harald Mårtensson, Björn Axelsson(på skype), Britt Axelsson, Alexander Johansson, Gert Möbius, Angelika Möbius, Lars Björkman,  Leif Widlund, Jan Nyman och Daniel Westerling.Frånvarande

Ingen frånvarande.1

Mötets öppnande och Dagordning

Ordförande Harald Mårtensson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Dagordningen godkändes.2

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från den 23 maj 2013 godkändes och lades till handlingarna.3

Ekonomi/Medlemmar

Kassören Björn Axelsson informerade om att det fortfarande är 2 medlemsklubbar som inte betalt medlemsavgift. Björn kommer snarast att via telefon kontakta berörda klubbar.


Björn kommer att fakturera Motala Djuphamnsförening på medlemsavgiften från och med 1 maj då klubben blev invald i ÖBF och fram till årsskiftet.


Redovisat resultat per den 1 september 2013 +74 635,05.4

Ombudsträffen 17 oktober

Björn informerade om att Lena Sarfjäll Englund från Svenska Sjö kommer att vara med på ombudsträffen för att ge information om försäkringar och kunna svara på eventuella frågor.

Inbjudan till ombudsträffen kommer att skickas ut per brev till klubbarna under vecka 37, det kommer också att finnas på ÖBF:s hemsida att tillgå.

Inbjudan till ombuden i klubbarna ansvarar respektive som har det ansvarsområde det gäller. 5

Förbundsrådet 16 november

Lars informerade om att Kinda Kanal direktören ännu inte svarar. Lars fick i uppdrag att försöka få ett svar från honom om han kan närvara på förbundsrådet så att Britt kan sätta ihop ett program för dagen.

Påminnelse om förbundsrådet kommer att skickas ut per brev under vecka 37, det kommer också att finnas på ÖBF:s hemsida.6

Arbetsplanering för 2014

Styrelsen fick i uppdrag att till nästa styrelsemöte komma med förslag på aktiviteter eller utbildningar som kan vara möjliga under år 2014.


Styrelsen var enig om att antal styrelsemöte under år 2014 skulle vara detsamma som under år 2013.

7

Klubbesök/Klubbkontakter

Aspa Båtklubb har bjudit in ÖBF:s styrelse till ett medlemsmöte den 23 oktober i Olshammarsgården för att där kunna ge medlemmarna information om ÖBF/SBU och nyttan med att vara medlem i förbundet.  Styrelsen beslutade att Harald Mårtensson kommer att närvara och att någon mer kan följa med.


Daniel har besökt Kinda Veteranbåtsklubb och informerat om ÖBF.


Hästholmens Båtklubb har via telefon varit i kontakt med Harald för att rådfråga i en specifik händelse i klubben.


Kinda Båtklubb önskar stöd i BAS.8

Ändring av mötesdag 31 oktober

Styrelsen beslutade att kancellera mötet den 31 oktober eftersom någon annan passande kväll inte kunde hittas. Styrelsemötet den 9 oktober kommer också att ändras på grund av att flera styrelserepresentanter har förhinder den kvällen, styrelsen tittar på nytt datum för mötet.9

Skrivelser

Bifogas protokollet.


Harald har fått en inbjudan till Skärgårdsrådet den 6 september i Grännäs. Harald kommer att deltaga.


Länsstyrelsen Östergötland och Kalmar har den 6 september i Valdemarsvik ett information-dialogmöte om ”Den kommande havsplaneringen”. Harald kommer att deltaga.


Sammanställningen av ÖBF:s enkätsvar på ”Utveckla SBU” är skickat till Skånes Båtförbund, som ingår i arbetsgruppen. Sammanställningen från hela Sverige kommer att finns att läsa på ÖBF:s hemsida


Styrelsen godkänner yttrande på remisserna som lämnats under sommaren.10

Övriga frågor

Harald fick av styrelsen med sig ett förslag på fasta ankringsplatser i berget ute i skärgården till mötet med Skärgårdsrådet den 6 september.


SBU planerar en BAS-utbildning för förbundsrepresentanter.


Alexander har varit i kontakt med en lokal tidning med anledning av förbud att tömma toaavfall i havet som kommer att träda i kraft år 2015. Detta kommer att medföra dyra installationer i båtar och hamnar.

Tidningen har varit i kontakt med Harald och gjort en intervju i frågan.


Sjöfartsverket beslutade att från och med våras är det bara tillåtet för fritidsbåtar att dagtid färdas på Trollhätte-kanal.
Styrelsen har vid ett tidigare styrelsemöte gett Harald och Daniel i uppdrag att titta på ett annat webbhotell, Harald och Daniel jobbar vidare med uppdraget.


Sjöfartsverket satsar 50 millijoner på att förbättra nya basstationer för VHF. 11

Mötets avslutning

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 


Datum för nästa styrelsemöte är vid dags datum inte bestämt.
AU den 1 oktoberBritt Axelsson

Harald Mårtensson

Sekr.

Ordf.


INKOMMANDE SKRIVELSER
till styrelsemötet den 5 september 2013


Aspa Båtklubb: Ansökan till Barn och Ungdomsstipendiet.
Svenska Fyrsällskapet: Blänket 2013:3 Årg 17.
Vätternvårdsförbundet: Den märkvärdiga sjön Vättern.
Länsstyrelsen Östergötland: Beslut om fartbegränsning vid Snedskär, Norrköpings kommun.
Länsstyrelsen Östergötland: Remiss inför översyn av riksintresse för friluftsliv.
SBU: diverse information.
Sjöräddnings Sällskapet: Trossen.UTGÅENDE SKRIVELSER

ÖBF:s medlemsklubbar: Utveckla SBU. Följebrev till exceldokumentet.
Länsstyrelsen Östergötland: yttrande över: Remiss inför översyn av riksintresse för friluftsliv.
Länsstyrelsen i Östergötland: yttrande över: Förslag till vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Vättern